Elvydent Chromatic

Save ₱30

Price:
₱250 ₱280

Description

Elvydent Chromatic Alginate Impression Material

ÌÎ_̴ÌàÌÎÌ_ÌÎ__

Item Requirement Item Requirement
Powder Powder/Uniform/Free From Impurities Setting Time 2‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__√≠¬´√å√éö30‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__‚Ä∞€°√≥¬¢√å√é√å√ù_-3‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__√≠¬´√å√éö00‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__‚Ä∞€°√≥¬¢√å√é√å√ù_
Color Regular: Purple

ÌÎ_̴ÌàÌÎÌ_ÌÎ__Color changing: White, after mixed with water , purple red change to white gradually

Color Changing 2‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__√≠¬´√å√éö30‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__‚Ä∞€°√≥¬¢√å√é√å√ù_-3‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__√≠¬´√å√éö00‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__‚Ä∞€°√≥¬¢√å√é√å√ù_
Scent Mint Compressive Strength ‰ۡóÁÌ_́ÌÎ_í�ÌÎÌ_ÌÎ__Ì_åÇí«ÌÎÌÊ0.35MPa
Powder:Water Ratio 10g:(23-25)ml Strain in Compression (5-20)%
Mixed Material Mixing 30 sec /Homogeneous /free from lumps/smooth surface Compatibility with gypsum and reproduction of detail Reproduce 50ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎÌ__m Line
Total Working Time 1‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__√≠¬´√å√éö30‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å__‚Ä∞€°√≥¬¢√å√é√å√ù_ Recovery from deformation ‚Ä∞€°√≥√Å√å_ÃÅ√å√é_√≠ÔøΩ√å√é√å_√å√é__√å_√•√á√≠¬´√å√é√å√ä95%

You may also like

Recently viewed